Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 มี.ค. 64

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

31 มี.ค. 64

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

31 มี.ค. 64

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

3 เม.ย. 63

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31 มี.ค. 64

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

31 มี.ค. 64

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

31 มี.ค. 64

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

31 มี.ค. 64

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2