Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสและป้องกันการทุจริต ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมความคุณธรรมและโปร่งใสฯ

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

3 มี.ค. 65

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

3 มี.ค. 65

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.1 แผนป้องกันการทุจริต ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.1 แผนป้องกันการทุจริต ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต(รอบ 6 เดือน)

10 เม.ย. 66

ตัวชี้วัดที่ 10.1 แผนป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2