Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ธ.ค. 65

การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยูในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

19 ธ.ค. 65

การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

19 ธ.ค. 65

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

19 ธ.ค. 65

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

19 ธ.ค. 65

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

19 ธ.ค. 65

การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

19 ธ.ค. 65

การอนุญาตตั้งโรงแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
1 2 3 >