Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.สุรินทร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ทสจ.สุรินทร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0

เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ (PMQA)และเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน    (Site Visit)ในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566 รายหมวด       (หมวด 1 และหมวด 6) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่