Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้และน้ำบาดาล จัดเก็บ 1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566

การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้และน้ำบาดาล จัดเก็บ 1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
จัดสรรให้ อบต.
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566
ลำดับที่ รายชื่อ อบต. น้ำบาดาล ป่าไม้ รวม บัญชีเลขที่
1  กระเทียม   1,530.00  -              1,530.00 310-6-06121-9
2  กังแอน   5,080.00  -              5,080.00 329-6-00500-5
3  แกใหญ่   110.00          8,550.00             8,660.00 310-6-06111-1
4  ขวาวใหญ่   510.00  -                510.00 331-6-00621-4
5  คอโค   1,530.00  -              1,530.00 310-6-06090-5
6  คูตัน   510.00  -                510.00 329-6-00537-4
7  โคกสะอาด   20.00  -                  20.00 329-6-00492-0
8  จรัส   -           2,200.00             2,200.00 310-6-06118-9
9  จอมพระ   -          10,200.00           10,200.00 320-6-00754-2
10  จารพัต   1,030.00  -              1,030.00 331-6-00619-2
11  เฉนียง   2,040.00          2,933.00             4,973.00 382-6-00068-4
12  ช่างปี่   1,010.00  -              1,010.00 331-6-00624-9
13  ชุมแสง   1,010.00  -              1,010.00 320-6-00742-9
14  โชกเหนือ   2,550.00  -              2,550.00 310-6-06105-7
15  โชคนาสาม   30.00  -                  30.00 329-6-00555-2
16  ณรงค์/ศรีณรงค์   10.00  -                  10.00 310-6-06104-9
17  ดม   1,010.00  -              1,010.00 310-6-06096-4
18  ด่าน   10.00         17,500.00           17,510.00 329-6-00550-1
19  ตระเปียงเตีย   510.00  -                510.00 310-6-06092-1
20  ตะเคียน   10.00  -                  10.00 329-6-00539-0
21  ตากูก   1,010.00  -              1,010.00 310-6-06100-6
22  ตาตุม   9,000.00  -              9,000.00 310-6-06119-7
23  ตานี   1,510.00         58,000.00           59,510.00 329-6-00547-1
24  ตาเบา   1,530.00  -              1,530.00 329-6-00558-7
25  ตาวัง   10.00  -                  10.00 310-6-06132-4
26  ตาอ็อง   1,540.00         13,750.00           15,290.00 310-6-06115-4
27  แตล   1,520.00  -              1,520.00 331-6-00627-3
28  ทับทัน   510.00  -                510.00 310-6-06146-4
29  ท่าสว่าง   510.00  -                510.00 310-6-06088-3
30  เทพรักษา   500.00  -                500.00 310-6-06099-9
31  นอกเมือง   4,550.00         10,000.00           14,550.00 310-6-06139-1
32  นาบัว   1,010.00         31,000.00           32,010.00 382-6-00063-3
33  แนงมุด   1,010.00  -              1,010.00 329-6-00546-3
34  บักได   6,540.00  -              6,540.00 329-6-00538-2
35  บ้านชบ   -          16,500.00           16,500.00 310-6-06103-0
36  บ้านพลวง   1,500.00  -              1,500.00 329-6-00559-5
37  บ้านแร่   1,520.00  -              1,520.00 382-6-00067-6
38  บุฤาษี   2,030.00  -              2,030.00 310-6-06113-8
39  ปราสาททนง   10.00  -                  10.00 329-6-00542-0
40  ปราสาททอง   1,000.00  -              1,000.00 310-6-06107-3
41  ปรือ   2,040.00  -              2,040.00 329-6-00545-5
42  ไผ่   1,020.00  -              1,020.00 320-6-00706-2
43  พระแก้ว   500.00  -                500.00 310-6-06117-0
44  ไพล   1,010.00  -              1,010.00 329-6-00490-4
45  ไพลขลา   500.00  -                500.00 320-6-00725-9
46  ยาง   10.00  -                  10.00 331-6-00626-5
47  ราม   1,010.00  -              1,010.00 382-6-00064-1
48  ลำดวน   2,040.00  -              2,040.00 310-6-06094-8
49  ศรีสุข/ศรีณรงค์   510.00  -                510.00 310-6-06091-3
50  สนม   510.00  -                510.00 320-6-00721-6
51  สมุด   10.00  -                  10.00 329-6-00487-4
52  สลักได   4,600.00  -              4,600.00 310-6-06114-6
53  สวาย   1,020.00  -              1,020.00 310-6-06097-2
54  สะกาด   1,000.00  -              1,000.00 310-6-06138-3
55  สังขะ   510.00         36,500.00           37,010.00 310-6-06116-2
56  สำโรง   510.00  -                510.00 310-6-06087-5
57  สำโรงทาบ   770.00  -                770.00 331-6-00607-9
58 แสลงพันธ์  -          30,875.00           30,875.00 310-6-06127-8
59  หนองบัว/ท่าตูม   510.00  -                510.00 320-6-00734-8
60  หนองบัวบาน   1,020.00  -              1,020.00 320-6-00745-3
61  หนองใหญ่   1,020.00  -              1,020.00 329-6-00562-5
62  หนองฮะ   510.00  -                510.00 331-6-00609-5
63  อาโพน   510.00  -                510.00 310-6-06124-3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  76,460.00  238,008.00  314,468.00  

 

รายการมีผลเข้าบัญชีหน่วยงานผู้รับเงิน ในวันที่ 22 กันยายน 2566 

ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ มายังสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 

เอกสารแนบ

การจัดสรรเงินรายได้แผ่นดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ลำดับที่ 1- 10

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

ลำดับที่ 11-20

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

ลำดับที่ 21-30

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

ลำดับที่ 31-40

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

ลำดับที่ 41-50

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

ลำดับที่ 51-60

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

ลำดับที่ 61-63

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง